Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna je indikována k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Tuto vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Osoby ve věku 18 let a starší

Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna se podává jako cyklus 2 dávek (každá 0,5 ml). Druhou dávku se doporučuje podat za 28 dnů po první dávce.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Starší populace

U starších osob ve věku ≥ 65 let není nutná žádná úprava dávkování.

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.
Souběžné podávání vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna s jinými vakcínami nebylo hodnoceno.

Údaje o podávání vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna těhotným ženám jsou omezené. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, vývoj embrya/plodu, porod nebo postnatální vývoj. Podávání vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna v těhotenství má být zváženo pouze v případě, že možné přínosy převáží potenciální rizika pro matku a plod.

Není známo, zda se vakcína COVID-19 Vaccine Moderna vylučuje do lidského mateřského mléka.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu

Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Některé z nežádoucích účinků, pokud nastanou, však mohou schopnost řídit nebo obsluhovat stroje dočasně ovlivnit.

covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_cs.pdf