Comirnaty BioNTech/Pfizer

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací
o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Vakcína Comirnaty je indikována pro aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem 

SARS-CoV-2 u osob ve věku 16 let a starších.

Tuto vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

U osob ve věku ≥ 65 let není nutná žádná úprava dávkování.

Vakcína Comirnaty se podává intramuskulárně po naředění

Současné podání vakcíny Comirnaty s jinými vakcínami nebylo hodnoceno.

Podávání vakcíny Comirnaty v těhotenství se má zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod.

Není známo, zda se vakcína Comirnaty vylučuje do lidského mateřského mléka. Fertilita

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu.

Vakcína Comirnaty nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

comirnaty-epar-product-information_cs.pdf