Engerix-B je indikován k aktivní imunizaci neimunních jedinců proti infekci způsobené všemi známými subtypy viru hepatitidy B (HBV). Skupiny populací, které mají být imunizovány, jsou určeny na základě oficiálních doporučení.

Lze očekávat, že Engerix-B bude chránit i proti hepatitidě D, neboť hepatitida D (vyvolaná delta činitelem) se neobjevuje bez přítomnosti hepatitidy B.

Lze doporučit dvě schémata primární imunizace:  Schéma 0, 1, 6 měsíců, které poskytuje optimální ochranu od 7. měsíce a vede k vysoké koncentraci protilátek. Zrychlené schéma 0, 1 a 2 měsíce zajistí, že se ochrana vytvoří rychleji a očekává se, že při něm budou pacienti lépe spolupracovat. Aby byla zajištěná dlouhodobá ochrana, je třeba při tomto schématu podat 4. dávku po 12 měsících od první dávky, protože koncentrace protilátek jsou po 3. dávce nižší než při schématu 0, 1, 6 měsíců.

Ve výjimečných případech, kdy je požadována rychlejší indukce ochrany (např. u osob cestujících do vysoce endemických oblastí, které zahájily očkování proti hepatitidě B během jednoho měsíce před odjezdem), lze podat tři intramuskulární injekce ve schématu 0, 7 a 21 dnů. Při tomto očkovacím schématu se doporučuje ještě 4. dávka 12 měsíců po dávce první.

Známá nebo předpokládaná expozice HBV: Pokud nastane situace, kdy došlo k nedávné expozici viru HBV (např. poranění o kontaminovanou jehlu), lze první dávku vakcíny Engerix-B aplikovat současně s HBIg, musí se ale podat do různých míst. Doporučuje se očkovací schéma 0, 1, 2 a 12 měsíců.

Těhotenství: Účinky HbsAg na fetální vývoj nebyly hodnoceny. Podobně jako u všech inaktivovaných virových vakcín se neočekává, že by došlo k poškození plodu. Engerix-B se má použít v době těhotenství pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy možné výhody očkování převýší možné riziko pro plod.

Kojení: Účinky na kojené děti matek, které byly očkované vakcínou Engerix-B, nebyly v klinických studiích hodnoceny, protože informace týkající se vylučování do mateřského mléka nejsou dostupné. Nebyly stanoveny žádné kontraindikace.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:  Přípravek Engerix-B nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 engerix-b-spc.pdf